ന്യൂസ്പെനിലെ മലയാളം Crime വാർത്തകൾ - പേജ്-3

പെരുമ്പാവൂരിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ഹെറോയിനുമായി അസം സ്വദേശി പിടിയിൽ
23-08-2022
പെരുമ്പാവൂരിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹെറോയിൻ പിടികൂടിയ അസം സ്വദേശി പിടിയിൽ. അസം പൗരനായ നസ്...